SIES Management   

DR V. SHANKAR
DR. V. SHANKAR
President
SHRI M. V. RAMNARAYAN
SHRI. M. V. RAMNARAYAN
Vice-President
PROF K. Venkatramani
PROF. K. Venkatramani
Hon. Secretary
SHRI DEVDAS G. NAIR
SHRI. DEVDAS G. NAIR
Hon. Treasurer
SHRI P. SETHURAMAN
SHRI. P. SETHURAMAN
Member
SHRI J. SANTHANAM
SHRI. J. SANTHANAM
Member
SHRI N. S. SUNDAR RAJAN
SHRI. N. S. SUNDAR RAJAN
Member
SHRI S. GANESH
SHRI. S. GANESH
Member
SHRI S. V. VISWANATHAN
SHRI. S. V. VISWANATHAN
Member